1. Παραλαβή αυτοκινήτου

    Ελλάδα

  2. Επιστροφή αυτοκινήτου

  3. Φύγαμε!

    • Αν είστε ηλικίας κάτω των 30, παρακαλούμε όπως εισάγετε την ημερομηνία γέννησής σας, ώστε να σας υποδείξουμε τα κατάλληλα αυτοκίνητα για εσάς. ?
    • DRIVER’S DATE OF BIRTH:

Το Δεκεμβρίο Budgetάρεις το Χριστουγεννιάτικο δώρο σου!

Budget Xmas Offer_Free rental

Όροι Συμμετοχής & Πολιτική Απορρήτου

1. Προοίμιο: Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "OLYMPIC ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.", με έδρα Χαλάνδρι Αττικής (οδός Βασιλέως Γεωργίου αριθ. 50Α – ΤΚ 15233),  (εφεξής η «Budget» ή η «Διοργανώτρια»), προκηρύσσει την έναρξη της προωθητικής ενέργειας, η οποία θα διενεργηθεί μέσω της ιστοσελίδας www.budget.gr (εφεξής η «Προωθητική Ενέργεια»). Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «BBDO ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Α.Ε.», που εδρεύει στο Νέο Ηράκλειο Αττικής, οδός Μαρίνου Αντύπα, αριθμός 41-45 (εφεξής ο «Τεχνικός Ανάδοχος») αναλαμβάνει την τεχνική υλοποίηση και εκτέλεση της Προωθητικής Ενέργειας για λογαριασμό του Διοργανωτή.

2. Οι Επισκέπτες της σελίδας του εμπορικού σήματος Budget στο www.budget.gr καλούνται να συμμετέχουν στην Προωθητική Ενέργεια, με τίτλο «Budgetαρω». Όλοι οι πελάτες που κάνουν κράτηση αυτοκινήτου Budget, στο διάστημα από 03/12/2019 έως 19/12/2019 για ενοικίασή του εντός του εν λόγω διαστήματος (03/12/2019 έως 19/12/2019), συμμετέχουν αυτόματα στην κλήρωση για 3ήμερη δωρεάν ενοικίαση αυτοκινήτου Budget. Η εξαργύρωση του δώρου μπορεί να γίνει οποιαδήποτε στιγμή μέσα στο έτος 2020. Έγκυρες συμμετοχές θεωρούνται όσες πραγματοποιηθούν εντός διαστήματος 03/12/2019 έως 19/12/2019, ανεξαρτήτως διάρκειας ενοικίασης και τύπου αυτοκινήτου.

3. Δικαίωμα Συμμετοχής & Αποκλεισμός Συμμετεχόντων: Δικαίωμα συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια έχουν όσοι διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα και έχουν ηλικία άνω των 18 ετών. Από την Προωθητική Ενέργεια αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) Οι εργαζόμενοι στην Εταιρεία της Διοργανώτριας και του Τεχνικού Ανάδοχου, (β) οι συγγενείς (α΄ και β΄ βαθμού) και οι σύζυγοι με τους ανωτέρω υπό (α). Οποιαδήποτε συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων στη Προωθητική Ενέργεια κατά παράβαση του παρόντος όρου, θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη.

4. Διάρκεια Προωθητικής Ενέργειας: Ως διάρκεια διεξαγωγής της Προωθητικής Ενέργειας ορίζεται το χρονικό διάστημα από τις 3 Δεκεμβρίου 2019, ώρα 00:00, έως και 19 Δεκεμβρίου 2019, ώρα 11:59.

5. Δώρο: Μία (1) 3ήμερη δωρεάν ενοικίαση αυτοκινήτου Budget.

6. Αποδοχή και Παραλαβή του δώρου: Η Διοργανώτρια θα επικοινωνήσει με τον νικητή για τον τρόπο εξαργύρωσης του δώρου.

7. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού: Ο νικητής της Προωθητικής Ενέργειας θα αναδειχθεί την επομένη ημέρα της Λήξης Προωθητικής Ενέργειας (20/12/2019), με τη χρήση συστημάτων, τα οποία εξασφαλίζουν το γεγονός ότι δε θα υπάρχει ανθρώπινη παρέμβαση κατά τη διαδικασία κατακύρωσης του Δώρου. Στην ανάδειξη του νικητή του Δώρου, θα υποβάλλονται το σύνολο των έγκυρων συμμετοχών από τις συμμετοχές καθ’ όλη τη διάρκεια της Προωθητικής Ενέργειας. Στην κλήρωση θα αναδεικνύονται: Ένας (1) νικητής καθώς και δύο (2) επιλαχόντες.

8. Ενημέρωση για την κατακύρωση: Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον νικητή της Προωθητικής Ενέργειας εντός χρονικού διαστήματος τριών (3) ημερολογιακών ημερών, παρά το γεγονός ότι τα στοιχεία του έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.budget.gr, δεν επικοινωνήσει για οποιονδήποτε λόγο (συμπεριλαμβανομένων και των τυχερών και της ανωτέρας βίας) με τον Διοργανωτή εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, το σχετικό Δώρο θα θεωρείται ότι έχει κατακυρωθεί στον 1ο, κατά τη σειρά ανάδειξής του, επιλαχόντα του εν λόγω νικητή, και εάν και πάλι δεν κατέστη δυνατή η επικοινωνία με το πρόσωπο αυτό ή το πρόσωπο αυτό δεν επικοινώνησε με το Διοργανωτή εντός χρονικού διαστήματος τριών (3) ημερολογιακών ημερών, το σχετικό Δώρο θα καταχυρωθεί στον 2ο κατά σειρά ανάδειξης του, επιλαχόντα του εν λόγω νικητή.

9. Ευθύνη Διοργανώτριας: Η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στην απόδοση του δώρου όπως περιγράφεται στον όρο 5. Η Διοργανώτρια δεν θα φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε αιτία μη εξαργύρωσης του Δώρου από τον νικητή εντός της ορισθείσας προθεσμίας. Σε περίπτωση, που οποιαδήποτε εκ των ανωτέρω προθεσμιών παρέλθει άπρακτη η Διοργανώτρια δύναται να διαθέσει ή να μην διαθέσει το Δώρο κατά την κρίση της, αφού όμως έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της απέναντι στους συμμετέχοντες. Σε περίπτωση, κατά την οποία για οποιοδήποτε λόγο ο/η νικητής/τρια ή δεν αποκριθεί ή δεν συμμορφώνεται με οποιονδήποτε από τους παρόντες όρους, το δικαίωμά της περί εξαργύρωσης παύει να υφίσταται, καθώς συν ομολογείται ότι έχει παραιτηθεί από αυτό. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν, για λόγους που βρίσκονται έξω από την σφαίρα του ελέγχου της, όπως – ενδεικτικά – λόγους ανωτέρας βίας, τεχνικά προβλήματα, μη κάλυψη ή υπερφόρτωση ή διακοπή δικτύου, καθυστερήσει ή αποτύχει η αποστολή ή/και η λήψη της απάντησης στη Προωθητική Ενέργεια.

9. Για τη συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια συλλέγονται τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα:

Όνομα

Επώνυμο

Αριθμό τηλεφώνου

Email

ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΤΥΧΟΝ ΑΛΛΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Τα δεδομένα συλλέγονται με σκοπό την διοργάνωση της Προωθητικής Ενέργειας,  τις ανάγκες δημοσιότητας σύμφωνα με τους όρους της και την απόδοση των δώρων. 

Τα δεδομένα διατηρούνται για ένα (1) μήνα από την ημερομηνία της λήξης  και απόδοσης των Δώρων , εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά από το νόμο.

Ειδικότερα σε περίπτωση που υφίσταται διαφορά ή καταγγελία αναφορικά με το Πρόγραμμα,  τα δεδομένα δύναται να διατηρούνται μέχρι την οριστική επίλυση της διαφοράς.

Μετά το πέρας του ως άνω χρονικού διαστήματος τα δεδομένα θα καταστρέφονται με τρόπο που να μην είναι τεχνικά εφικτή η ανάκτησή τους και θα διαγράφονται.

Η Διοργανώτρια δεν θα επεξεργαστεί τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων για άλλους σκοπούς πέρα από αυτούς που αναφέρονται παραπάνω. Σε περίπτωση που η Διοργανώτρια επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα για άλλους σκοπούς, θα το κάνει μόνον αφού ενημερώσει τον κάθε συμμετέχοντα σχετικά και λάβει τη σαφή και ρητή συγκατάθεσή του.

Για την διοργάνωση και υποστήριξη της Προωθητικής Ενέργειας,  η Διοργανώτρια συνεργάζεται με τον Τεχνικό Ανάδοχο, ο οποίος λειτουργεί ως Εκτελών την Επεξεργασία για λογαριασμό της Διοργανώτριας και έχει δεσμευτεί συμβατικά να διασφαλίζει την προστασία των δικαιωμάτων των συμμετεχόντων στην παρούσα Προωθητική Ενέργεια. Η Διοργανώτρια Εταιρεία επεξεργάζεται τα δεδομένα κυρίως εντός  Ελλάδας και Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε).

10. Δημοσιότητα: Οι όροι συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια έχουν αναρτηθεί στη ιστοσελίδα της Budget www.budget.gr

11. Πληροφορίες – Παράπονα: Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με την Προωθητική Ενέργεια οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να καλεί στο τηλέφωνο: 2130213120, από Δευτέρα έως Παρασκευή (εξαιρουμένων αργιών) και από τις 10:00 έως τις 17:00.

12. Ανάκληση Προκήρυξης – Τροποποίηση Όρων: Η Διοργανώτρια δικαιούται να ανακαλέσει την προκήρυξη της Προωθητικής Ενέργειας ή να τροποποιήσει τους παρόντες όρους (συμπεριλαμβανομένης και της διάρκειας της Προωθητικής Ενέργειας), ενημερώνοντας σχετικά μέσω της ιστοσελίδας www.budget.gr , με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/ τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης.

13. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία: Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με την Προωθητική Ενέργεια, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.

14. Αποδοχή των όρων: Η συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.

 

Όροι και Προϋποθέσεις  Ενοικίασης:

- Η προσφορά ισχύει για ταξίδια μόνο στην Ελλάδα.

- Η προσφορά ισχύει για κρατήσεις αυτοκινήτου από 03/12 έως 19/12.

- Η προσφορά ισχύει για τηλεφωνικές κρατήσεις ή απευθείας στο σταθμό ενοικίασης. Εξυπηρέτηση Πελατών τηλ.: 2130213120.

- Η έναρξη της ενοικίασης πραγματοποιείται οποιαδήποτε ημέρα.

- Πρέπει να έχει προηγηθεί κράτηση πριν την έναρξη της ενοικίασης.

- Ισχύει για όλες τις κατηγορίες αυτοκινήτων.

- Τα ποσά απαλλαγής των ασφαλειών διαμορφώνονται ανάλογα με την κατηγορία του αυτοκινήτου που θα παραληφθεί.

- Οι ενοικιάσεις υπόκεινται σε διάφορα προαιρετικά κόστη εφόσον ο ενοικιαστής το επιλέξει: π.χ. ειδικό εξοπλισμό (π.χ. GPS), δεύτερο οδηγό, νεαρό οδηγό, επιπλέον ασφάλειες, καύσιμα κτλ.

- Η έκπτωση δεν ισχύει για τυχόν επιπλέον υπηρεσίες και προϊόντα, όπως προαιρετικές ασφαλιστικές καλύψεις ή π.χ. GPS, WiFi

- Οι ενοικιάσεις υπόκεινται σε ποσά ευθύνης των καλύψεων που συμπεριλαμβάνονται στη τιμή, αλλά υπάρχουν προαιρετικές καλύψεις που μπορούν να αγοραστούν τοπικά, οι οποίες μηδενίζουν τα ποσά αυτά.

- Ενδέχεται να υπάρχουν περιορισμοί επιστροφής αυτοκίνητου σε άλλο σταθμό.

- Για ενοικιάσεις με επιστροφή του αυτοκινήτου σε διαφορετικό σταθμό από αυτόν της παραλαβής ενδέχεται να υπάρχει χρέωση.

- Η προσφορά περιλαμβάνει: απεριόριστα χιλιόμετρα, ασφάλεια κλοπής με ποσό ευθύνης, μικτή ασφάλεια με ποσό ευθύνης, ΦΠΑ και φόρους.

- Η ενοικίαση υπόκειται στους γενικούς όρους και προϋποθέσεις της Budget για την ηλικία, το δίπλωμα οδήγησης και την κάρτα πληρωμής του ενοικιαστή, καθώς και στους όρους και προϋποθέσεις του συμβολαίου ενοικίασης.

- Η προσφορά αυτή δεν ισχύει σε συνδυασμό με καμία άλλη προσφορά, εκπτωτικό κουπόνι ή έκπτωση από την Budget, καθώς και ενοικιάσεις μέσω Τρίτων.

- Η προσφορά ισχύει κατόπιν διαθεσιμότητας των αυτοκινήτων.

- Η προσφορά μπορεί να τροποποιηθεί ή να λήξει χωρίς προηγούμενη ενημέρωση.

- Η προσφορά δεν ισχύει για ταξιδιωτικά γραφεία, tour operators, ξενοδοχεία ή τους εταιρικούς πελάτες της Budget και δεν επιδέχεται προμήθειας.

- Η προσφορά δεν ισχύει για μηνιαίες ενοικιάσεις σε προσυμφωνημένες τιμές και για Budget Max ενοικιάσεις.

- Η προσφορά δεν ισχύει για διαχειριστικά έξοδα ατυχήματος, ζημιάς ή κλοπής.

- Η ελάχιστη απαιτούμενη ηλικία του οδηγού στην Ελλάδα είναι 21 ετών. Οδηγοί κάτω των 25 ετών επιβαρύνονται με επιπλέον χρέωση.

- Ισχύουν οι Όροι & Προϋποθέσεις της Budget Ελλάδας.