1. Παραλαβή αυτοκινήτου

    Ελλάδα

  2. Επιστροφή αυτοκινήτου

  3. Φύγαμε!

    • Αν είστε ηλικίας κάτω των 30, παρακαλούμε όπως εισάγετε την ημερομηνία γέννησής σας, ώστε να σας υποδείξουμε τα κατάλληλα αυτοκίνητα για εσάς. ?
    • DRIVER’S DATE OF BIRTH:

Καθαρά Δευτέρα; Budgetάρω & κερδίζω!

Budget Διαγωνισμός Καθαρά Δευτέρα

Όροι Συμμετοχής & Πολιτική Απορρήτου

1. Προοίμιο

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "OLYMPIC ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.", με έδρα Χαλάνδρι Αττικής (οδός Βασιλέως Γεωργίου αριθ. 50Α – ΤΚ 15233),  (εφεξής η «Budget» ή η «Διοργανώτρια»), προκηρύσσει την έναρξη της προωθητικής ενέργειας, η οποία θα διενεργηθεί μέσω της ιστοσελίδας www.budget.gr (εφεξής η «Προωθητική Ενέργεια»). Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «BBDO ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Α.Ε.», που εδρεύει στο Νέο Ηράκλειο Αττικής, οδός Μαρίνου Αντύπα, αριθμός 41-45 (εφεξής ο «Τεχνικός Ανάδοχος») αναλαμβάνει την τεχνική υλοποίηση και εκτέλεση της Προωθητικής Ενέργειας για λογαριασμό του Διοργανωτή. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο με βάση τους όρους που παρατίθενται παρακάτω. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό συνεπάγεται τη ρητή αποδοχή των όρων συμμετοχής που ακολουθούν.

2. Περιγραφή Προωθητικής Ενέργειας

Οι Επισκέπτες της σελίδας του εμπορικού σήματος Budget στο www.budget.gr καλούνται να συμμετέχουν στην Προωθητική Ενέργεια, με τίτλο «Budget Καθαρά Δευτέρα». Όλοι οι πελάτες που κάνουν κράτηση αυτοκινήτου Budget, στο διάστημα από 15/02/2020 και ώρα 00:00 έως 24/02/2020 και ώρα 23:59 για ενοικίασή του εντός του εν λόγω διαστήματος (15/02/2020 έως 31/12/2020) και για προορισμούς εντός Ελλάδας, συμμετέχουν αυτόματα στην κλήρωση για 3ήμερη δωρεάν ενοικίαση αυτοκινήτου Budget. Αν δεν επιθυμείτε να συμμετέχετε στο διαγωνισμό παρακαλώ ενημερώστε τη Διοργανώτρια έως την 25η/02/2020 (παραμονή της κλήρωσης) αποστέλλοντας email στο gdpr@avis.gr , με τον αριθμό της κράτησής σας, το ονοματεπώνυμό σας και subject line: ‘Διαγωνισμός Καθαράς Δευτέρας’. Η εξαργύρωση του δώρου μπορεί να γίνει οποιαδήποτε στιγμή μέσα στο έτος 2020 - εκτός του διαστήματος από 20/07/2020 έως 31/08/2020 - και μόνο εντός Ελλάδας. Έγκυρες συμμετοχές θεωρούνται όσες πραγματοποιηθούν εντός διαστήματος 15/02/2020 έως 24/02/2020, ανεξαρτήτως διάρκειας ενοικίασης και τύπου αυτοκινήτου.

3. Δικαίωμα Συμμετοχής & Αποκλεισμός Συμμετεχόντων

Δικαίωμα συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια έχουν όσοι διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα και έχουν ηλικία από 21 ετών και άνω. Από την Προωθητική Ενέργεια αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) Οι εργαζόμενοι στην Εταιρεία της Διοργανώτριας και του Τεχνικού Ανάδοχου, (β) οι συγγενείς (α΄ και β΄ βαθμού) και οι σύζυγοι με τους ανωτέρω υπό (α). Οποιαδήποτε συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων στη Προωθητική Ενέργεια κατά παράβαση του παρόντος όρου, θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη.

 

4. Διάρκεια Προωθητικής Ενέργειας

Ως διάρκεια διεξαγωγής της Προωθητικής Ενέργειας ορίζεται το χρονικό διάστημα από τις 15 Φεβρουαρίου 2020, ώρα 00:00, έως και 24 Φεβρουαρίου 2020, ώρα 23:59.

5. Δώρο

Μία (1) 3ήμερη δωρεάν ενοικίαση αυτοκινήτου Budget.

6. Αποδοχή και Παραλαβή του δώρου

Η Διοργανώτρια θα επικοινωνήσει με τον νικητή για τον τρόπο εξαργύρωσης του δώρου.

7. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού

Ο νικητής της Προωθητικής Ενέργειας θα αναδειχθεί στις 26/02/2020 από τον Τεχνικό Ανάδοχο με τη χρήση αυτόματου μηχανισμού τυχαίων κληρώσεων , που έχει αναπτύξει ο Τεχνικός Ανάδοχος, το οποίο εξασφαλίζει το γεγονός ότι δε θα υπάρχει ανθρώπινη παρέμβαση κατά τη διαδικασία κατακύρωσης του Δώρου. Η Διοργανώτρια εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά τη διαδικασία της κλήρωσης. Στην ανάδειξη του νικητή του Δώρου, θα υποβάλλονται το σύνολο των έγκυρων συμμετοχών από τις συμμετοχές καθ’ όλη τη διάρκεια της Προωθητικής Ενέργειας. Στην κλήρωση θα αναδεικνύονται: Ένας (1) νικητής καθώς και δύο (2) επιλαχόντες.

8. Ενημέρωση για την κατακύρωση

Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον νικητή της Προωθητικής Ενέργειας εντός χρονικού διαστήματος τριών (3) ημερολογιακών ημερών και δεν επικοινωνήσει για οποιονδήποτε λόγο (συμπεριλαμβανομένων και των τυχερών και της ανωτέρας βίας) με τον Διοργανωτή εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, το σχετικό Δώρο θα θεωρείται ότι έχει κατακυρωθεί στον 1ο, κατά τη σειρά ανάδειξής του, επιλαχόντα του εν λόγω νικητή, και εάν και πάλι δεν κατέστη δυνατή η επικοινωνία με το πρόσωπο αυτό ή το πρόσωπο αυτό δεν επικοινώνησε με το Διοργανωτή εντός χρονικού διαστήματος τριών (3) ημερολογιακών ημερών, το σχετικό Δώρο θα κατακυρωθεί στον 2ο κατά σειρά ανάδειξης του, επιλαχόντα του εν λόγω νικητή. Ο διοργανωτής δεν φέρει ευθύνη για την απόδοση του επάθλου. Το δώρο είναι προσωποπαγές, αμεταβίβαστο, ανεκχώρητο και δεν κληρονομείται. Δεν είναι εφικτή η πληρωμή σε μετρητά ή η εξόφληση με άλλα είδη ή η αντικατάσταση, ούτε η ανταλλαγή του δώρου. Δεν είναι εφικτή η πληρωμή σε μετρητά ή η εξόφληση με άλλα είδη ή η αντικατάσταση, ούτε η ανταλλαγή του δώρου.

9. Ευθύνη Διοργανώτριας

Η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στην απόδοση του δώρου όπως περιγράφεται στον όρο 5, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον όρο 7. Η Διοργανώτρια δεν θα φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε αιτία μη εξαργύρωσης του Δώρου από τον νικητή εντός της ορισθείσας προθεσμίας. Σε περίπτωση, που οποιαδήποτε εκ των ανωτέρω προθεσμιών παρέλθει άπρακτη η Διοργανώτρια δύναται να διαθέσει ή να μην διαθέσει το Δώρο κατά την κρίση της, αφού όμως έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της απέναντι στους συμμετέχοντες. Σε περίπτωση, κατά την οποία για οποιοδήποτε λόγο ο/η νικητής/τρια ή δεν αποκριθεί ή δεν συμμορφώνεται με οποιονδήποτε από τους παρόντες όρους, το δικαίωμά της περί εξαργύρωσης παύει να υφίσταται, καθώς συν ομολογείται ότι έχει παραιτηθεί από αυτό. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν, για λόγους που βρίσκονται έξω από την σφαίρα του ελέγχου της, όπως – ενδεικτικά – λόγους ανωτέρας βίας, τεχνικά προβλήματα, μη κάλυψη ή υπερφόρτωση ή διακοπή δικτύου, καθυστερήσει ή αποτύχει η αποστολή ή/και η λήψη της απάντησης στη Προωθητική Ενέργεια.

10. Για τη συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια συλλέγονται τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα:

Όνομα

Επώνυμο

Αριθμό τηλεφώνου

Email

Τα δεδομένα συλλέγονται με σκοπό την διοργάνωση της Προωθητικής Ενέργειας,  τις ανάγκες δημοσιότητας σύμφωνα με τους όρους της και την απόδοση των δώρων. 

Τα δεδομένα διατηρούνται για ένα (1) μήνα από την ημερομηνία της λήξης  και απόδοσης των Δώρων , εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά από το νόμο.

Ειδικότερα σε περίπτωση που υφίσταται διαφορά ή καταγγελία αναφορικά με το Πρόγραμμα,  τα δεδομένα δύναται να διατηρούνται μέχρι την οριστική επίλυση της διαφοράς.

Μετά το πέρας του ως άνω χρονικού διαστήματος τα δεδομένα θα καταστρέφονται με τρόπο που να μην είναι τεχνικά εφικτή η ανάκτησή τους και θα διαγράφονται.

Η Διοργανώτρια δεν θα επεξεργαστεί τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων για άλλους σκοπούς πέρα από αυτούς που αναφέρονται παραπάνω. Σε περίπτωση που η Διοργανώτρια επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα για άλλους σκοπούς, θα το κάνει μόνον αφού ενημερώσει τον κάθε συμμετέχοντα σχετικά και λάβει τη σαφή και ρητή συγκατάθεσή του.

Για την διοργάνωση και υποστήριξη της Προωθητικής Ενέργειας,  η Διοργανώτρια συνεργάζεται με τον Τεχνικό Ανάδοχο, ο οποίος λειτουργεί ως Εκτελών την Επεξεργασία για λογαριασμό της Διοργανώτριας και έχει δεσμευτεί συμβατικά να διασφαλίζει την προστασία των δικαιωμάτων των συμμετεχόντων στην παρούσα Προωθητική Ενέργεια.

Η Διοργανώτρια Εταιρεία επεξεργάζεται τα δεδομένα κυρίως εντός  Ελλάδας και Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε).

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας καθώς και εάν επιθυμείτε να ασκήσετε κάποιο από τα δικαιώματά σας (ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, περιορισμού, εναντίωσης ή διαγραφής) μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Διοργανώτρια στο gdpr@avis.gr.

11. Δημοσιότητα

Οι όροι συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια έχουν αναρτηθεί στη ιστοσελίδα της Budget www.budget.gr

12. Πληροφορίες – Παράπονα

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με την Προωθητική Ενέργεια οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να καλεί στο τηλέφωνο: 2130213120, από Δευτέρα έως Παρασκευή (εξαιρουμένων αργιών) και από τις 08:00 έως τις 22:00 καθώς και κάθε Σάββατο από τις 09:00 έως τις 20:00.

13. Ανάκληση Προκήρυξης – Τροποποίηση Όρων

Η Διοργανώτρια δικαιούται να ανακαλέσει την προκήρυξη της Προωθητικής Ενέργειας ή να τροποποιήσει τους παρόντες όρους (συμπεριλαμβανομένης και της διάρκειας της Προωθητικής Ενέργειας), ενημερώνοντας σχετικά μέσω της ιστοσελίδας www.budget.gr , με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/ τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης.

14. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία

Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με την Προωθητική Ενέργεια, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.

15. Γενικές επισημάνσεις

Σε περίπτωση που μεμονωμένοι όροι που περιλαμβάνονται στους παρόντες όρους συμμετοχής είναι ή καταστούν ανίσχυροι, το γεγονός αυτό δεν επηρεάζει την ισχύ των λοιπών όρων συμμετοχής. Διατηρείται το δικαίωμα τροποποίησης των όρων συμμετοχής και οριστικής ή περιστασιακής διακοπής του διαγωνισμού σε περίπτωση που προκύψουν δυσχέρειες οι οποίες θα έθεταν σε κίνδυνο την ακεραιότητα του διαγωνισμού. Επίσης, παρέχεται, κατά διακριτική ευχέρεια της διοργανώτριας, η δυνατότητα να ακυρωθούν συμμετοχές σε περίπτωση που τα στοιχεία των ενδιαφερομένων/διαγωνιζομένων είναι ελλιπή, προσβάλλουν ενδεικτικώς την εικόνα της διοργανώτριας, τα χρηστά ήθη και έθιμα, τη δημόσια αιδώ κ.λπ.  Η διοργανώτρια δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά ή άλλα προβλήματα που βρίσκονται εκτός της σφαίρας επιρροής της. Οι συμμετέχοντες / νικητές δεν αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα και λοιπά διακριτικά της διοργανώτριας.

 

Όροι και Προϋποθέσεις  Ενοικίασης:

 

- Ο διαγωνισμός αφορά μόνο ταξίδια στην Ελλάδα.

- Η προσφορά ισχύει μόνο για online κρατήσεις.

- Η έναρξη της ενοικίασης πραγματοποιείται οποιαδήποτε ημέρα.

- Πρέπει να έχει προηγηθεί κράτηση πριν την έναρξη της ενοικίασης.

- Ισχύει για όλες τις κατηγορίες αυτοκινήτων.

- Τα ποσά απαλλαγής των ασφαλειών διαμορφώνονται ανάλογα με την κατηγορία του αυτοκινήτου που θα παραληφθεί.

- Οι ενοικιάσεις υπόκεινται σε διάφορα προαιρετικά κόστη εφόσον ο ενοικιαστής το επιλέξει: π.χ. ειδικό εξοπλισμό (π.χ. GPS), δεύτερο οδηγό, νεαρό οδηγό, επιπλέον ασφάλειες, καύσιμα κτλ.

- Η έκπτωση δεν ισχύει για τυχόν επιπλέον υπηρεσίες και προϊόντα, όπως προαιρετικές ασφαλιστικές καλύψεις ή π.χ. GPS, WiFi,

- Οι ενοικιάσεις υπόκεινται σε ποσά ευθύνης των καλύψεων που συμπεριλαμβάνονται στη τιμή, αλλά υπάρχουν προαιρετικές καλύψεις που μπορούν να αγοραστούν τοπικά, οι οποίες μηδενίζουν τα ποσά αυτά.

- Ενδέχεται να υπάρχουν περιορισμοί επιστροφής αυτοκίνητου σε άλλο σταθμό.

- Για ενοικιάσεις με επιστροφή του αυτοκινήτου σε διαφορετικό σταθμό από αυτόν της παραλαβής ενδέχεται να υπάρχει χρέωση.

- Η προσφορά περιλαμβάνει: απεριόριστα χιλιόμετρα, ασφάλεια κλοπής με ποσό ευθύνης, μικτή ασφάλεια με ποσό ευθύνης, ΦΠΑ και φόρους.

- Η ενοικίαση υπόκειται στους γενικούς όρους και προϋποθέσεις της Budget για την ηλικία, το δίπλωμα οδήγησης και την κάρτα πληρωμής του ενοικιαστή, καθώς και στους όρους και προϋποθέσεις του συμβολαίου ενοικίασης.

- Η προσφορά αυτή δεν ισχύει σε συνδυασμό με καμία άλλη προσφορά, εκπτωτικό κουπόνι ή έκπτωση από την Budget, καθώς και ενοικιάσεις μέσω Τρίτων.

- Η προσφορά ισχύει κατόπιν διαθεσιμότητας των αυτοκινήτων.

- Η προσφορά μπορεί να τροποποιηθεί ή να λήξει χωρίς προηγούμενη ενημέρωση.

- Η προσφορά δεν ισχύει για ταξιδιωτικά γραφεία, tour operators, ξενοδοχεία ή τους εταιρικούς πελάτες της Budget και δεν επιδέχεται προμήθειας.

- Η προσφορά δεν ισχύει για μηνιαίες ενοικιάσεις σε προσυμφωνημένες τιμές και για Budget Max ενοικιάσεις.

- Η προσφορά δεν ισχύει για διαχειριστικά έξοδα ατυχήματος, ζημιάς ή κλοπής.

- Η ελάχιστη απαιτούμενη ηλικία του οδηγού στην Ελλάδα είναι 21 ετών. Οδηγοί κάτω των 25 ετών επιβαρύνονται με επιπλέον χρέωση.

- Ισχύουν οι Όροι & Προϋποθέσεις της Budget Ελλάδας.

Επιστροφή στη σελίδα του διαγωνισμού