ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ BUDGET

Όροι Συμμετοχής & Πολιτική Απορρήτου

Όροι Συμμετοχής Διαγωνισμού “3ΗΜΕΡΗ BUDGET ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ”

1] Αντικείμενο του Διαγωνισμού:

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "OLYMPIC ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.", με έδρα Χαλάνδρι Αττικής (οδός Βασιλέως Γεωργίου αριθ. 50Α – ΤΚ 15233),  (εφεξής η «Budget» ή η «Διοργανώτρια») διοργανώνει Διαγωνισμό με τίτλο

“3ΗΜΕΡΗ BUDGET ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ”

(περαιτέρω «Διαγωνισμός») στον παρακάτω λογαριασμό Instagram: https://www.instagram.com/budget_greece/  (εφεξής ο «Λογαριασμός»), με την οργανωτική υποστήριξη της εταιρίας με την επωνυμία «BBDO ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Α.Ε.» (εφεξής «BBDO» ή «ο Τεχνικός Ανάδοχος») που εδρεύει στο Νέο Ηράκλειο Αττικής, οδός Μαρίνου Αντύπα 41-45, με ΑΦΜ 094158990, ΔΟΥ Φ.Α.Ε ΑΘΗΝΩΝ. Η εταιρεία BBDO, με δική της  αποκλειστικά ευθύνη, θα αναλάβει την εκτέλεση της προωθητικής ενέργειας και την τεχνική υλοποίηση του Διαγωνισμού για λογαριασμό της Διοργανώτριας.  Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (εφεξής οι «Όροι»), οι οποίοι έχουν αναρτηθεί και θα βρίσκονται διαρκώς ενημερωμένοι κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού στον Διαδικτυακό τόπο https://www.budget.gr/ (εφεξής ο «Διαδικτυακός Τόπος»)

Σκοπός των Όρων είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στον Διαγωνισμό για κάθε ενδιαφερόμενο/-η, καθώς και της σχετικής ανάδειξης των νικητών στο πλαίσιο του Διαγωνισμού αυτού. Διευκρινίζεται ότι το Instagram δεν σχετίζεται, διαχειρίζεται, προωθεί ή ενισχύει το συγκεκριμένο Διαγωνισμό με κανέναν τρόπο.

2] Δικαίωμα Συμμετοχής:

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όλοι οι μόνιμοι και νόμιμοι κάτοικοι Ελλάδας, που έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους και διαθέτουν άδεια οδήγησης σε ισχύ. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας και του Τεχνικού Αναδόχου και των συνδεδεμένων με αυτές εταιριών, καθώς και οι συγγενείς τους α΄ και β΄ βαθμού και οι σύζυγοι.

3] Διάρκεια του Διαγωνισμού:

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με όσα ορίζονται παρακάτω και θα διαρκέσει από 18-02-2022, 12:00 μ.μ. («Έναρξη») μέχρι 25-02-2022 12:00 μ.μ.(«Λήξη»).  

4] Τρόπος Συμμετοχής:

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στον Διαγωνισμό θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο Instagram και για να συμμετάσχουν στον Διαγωνισμό θα πρέπει να κάνουν comment στο post του Διαγωνισμού.

Κάθε χρήστης μπορεί να συμμετάσχει παραπάνω από μία φορές με διαφορετικά comments, αυξάνοντας τις πιθανότητές του/της να κερδίσει, αλλά μπορεί να κερδίσει μόνο μία φορά.

4.1. Η ανάρτηση comment στο post του Διαγωνισμού συνιστά αυτοδικαίως δήλωση συμμετοχής στον Διαγωνισμό, χωρίς οποιαδήποτε περαιτέρω διαδικασία. Οι συμμετέχοντες  φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων τους.

4.2. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει την εκτέλεση των ενεργειών που προβλέπονται στον όρο 4. Η εκτέλεση των ενεργειών αυτών συνεπάγεται (α) συμμετοχή του διαγωνιζομένου στο Διαγωνισμό,  και (β) την ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων.

5] Δώρο: Tο δώρο του Διαγωνισμού (περαιτέρω το «Δώρο») είναι συνολικά ένα (1). 1  νικητής θα κερδίσει μία 3ήμερη ενοικίαση αυτοκινήτου για όποτε επιθυμεί, μέχρι τις 31-12-2022, με εξαίρεση την περίοδο από την 1η Ιουλίου 2022 έως και 15 Σεπτεμβρίου 2022 . Η Διοργανώτρια θα επικοινωνήσει με τον νικητή για τον τρόπο εξαργύρωσης του δώρου.

6] Τρόπος Ανάδειξης Νικητών:

Την ημέρα λήξης του Διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί  μία (1) κλήρωση. Η κλήρωση θα αναδείξει ένα (1) νικητή, από το Instagram.

Συνολικά, στο τέλος του Διαγωνισμού θα αναδειχθεί 1 νικητής και 1 επιλαχών στο σύνολο των έγκυρων συμμετοχών, μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης με πιστοποιημένη εφαρμογή που εξασφαλίζει το τυχαίο της επιλογής, η οποία θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της BBDO, υπ’ ευθύνη της τελευταίας.

 Η επιλογή για την ανάδειξη των νικητών θα διεξαχθεί την κάτωθι ημερομηνία:

  •  Κλήρωση 25/02/2022

7] Τα Δώρα είναι απολύτως προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται, δεν εξαργυρώνονται και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή άλλα δώρα. Η μη εμφάνιση νικητή ή η άρνηση αποδοχής του Δώρου εντός των χρονικών ορίων που θα ορίζεται γραπτώς στο προσωπικό μήνυμα που θα αποσταλεί στον κάθε νικητή χωριστά, η άκυρη ή η ακυρώσιμη συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγονται την οριστική απώλεια του δικαιώματος διεκδίκησης του Δώρου. Σε περίπτωση που o νικητής του Διαγωνισμού δεν επιθυμεί να αποδεχθεί το Δώρο του ή αρνηθεί να υπογράψει βεβαίωση αποδοχής αυτού, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του Δώρου, το οποίο περιέρχεται στον επόμενο επιλαχόντα κατά τη σειρά ανάδειξής του στον Διαγωνισμό συμμετέχοντα, ως ανωτέρω κ.ο.κ. Δικαίωμα συμμετοχής για το Δώρο θα έχουν όλες οι έγκυρες συμμετοχές. Ως έγκυρη συμμετοχή θεωρείται αυτή που (α) πληροί τις προϋποθέσεις όλων των σταδίων του Διαγωνισμού, όπως αυτά περιγράφονται στους Όρους, (β) δεν αποτελεί προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από τον συμμετέχοντα στα συστήματα πραγματοποίησης του Διαγωνισμού ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου, (γ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα συστήματα πραγματοποίησης του Διαγωνισμού, από την ημερομηνία και ώρα Έναρξης του Διαγωνισμού μέχρι την ημερομηνία και ώρα Λήξης του Διαγωνισμού και (δ) το υλικό που υπέβαλε ο συμμετέχων δεν προσβάλλει τον νόμο, τα χρηστά ήθη ή δικαιώματα τρίτων. Η Διοργανώτρια διατηρεί πάντως το δικαίωμα να ακυρώσει και μετά την ηλεκτρονική κλήρωση συμμετοχή, σε περίπτωση που ο λόγος της ακυρότητας ως ανωτέρω εντοπιστεί εκ των υστέρων.

8] Ειδικοί κανόνες Διαγωνισμού

Η δήλωση συμμετοχής των συμμετεχόντων, καθώς και οποιοδήποτε τυχόν περιεχόμενο, φωτογραφίες, βίντεο ή/και σχόλια του συμμετέχοντος δημοσιευμένο στα ως μέσα κοινωνικής δικτύωσης στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, θα πρέπει να πληροί και να συμμορφώνεται με τους πιο κάτω όρους:

1) Να μην περιέχει υβριστικό, ακατάλληλο ή/και προσβλητικό περιεχόμενο

2) Να μην είναι απειλητικό, προσβλητικό ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο ζημιογόνο για τους συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό ή τις εταιρείες που εμπλέκονται στον Διαγωνισμό

3) Να μην θίγει τα Δώρα ή άλλους συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό με οποιονδήποτε τρόπο

4) Να σχετίζεται πλήρως με τον Διαγωνισμό.

Περιεχόμενο που δεν συμμορφώνεται με τους πιο πάνω όρους, ή που θεωρείται πως δεν προάγει τον Διαγωνισμό, θα διαγράφεται, και, κατά συνέπεια, ο χρήστης δεν θα έχει δικαίωμα διεκδίκησης οποιουδήποτε Δώρου στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού.

9] Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή μειώσει τη διάρκεια του παρόντος Διαγωνισμού, χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση, κατά την κρίση της καθώς και να μεταβάλλει τους όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής ή /και να ματαιώσει τον Διαγωνισμό. Η Διοργανώτρια διατηρεί την ευχέρεια να ακυρώνει συμμετοχές με αποτέλεσμα οι ενδιαφερόμενοι να μη συμμετέχουν στον Διαγωνισμό, μεταξύ άλλων σε περίπτωση που οι αναρτήσεις/σχόλιά τους προσβάλλουν την εικόνα της Διοργανώτριας ή τα κρατούντα ήθη και έθιμα κλπ. Στην περίπτωση αυτή, διαγράφεται απευθείας το εν λόγω σχόλιο ή φωτογραφία, με αντίστοιχη ενημέρωση. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Μετά την εκπνοή της διάρκειας του Διαγωνισμού κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας παύει να υφίσταται, μη υπέχουσας οποιασδήποτε υποχρέωσης ή ευθύνης έναντι των συμμετεχόντων. Η Διοργανώτρια και οι τυχόν συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες, οι υπάλληλοι και τα διευθύνοντα στελέχη της δεν φέρουν ευθύνη, για οποιαδήποτε ζημία προέρχεται από ή συνδέεται με την πραγματοποίηση του συγκεκριμένου Διαγωνισμού.

10] Η διαδικασία της κλήρωσης θα δημοσιευτεί σε Instagram story, το οποίο θα παραμείνει αναρτημένο για 24 ώρες. Ύστερα, το story θα αποθηκευτεί σε αντίστοιχο Instagram Highlight, με την ονομασία "Giveaway Winners", όπου και θα παραμείνει διαθέσιμο για 2 εβδομάδες. Ο νικητής θα ανακοινωθεί, επιπλέον, με comment κάτω από το post του διαγωνισμού. Οι διαχειριστές του Λογαριασμού θα στείλουν ενημερωτικό μήνυμα στον νικητή εφόσον η επιλογή για αποστολή μηνύματος είναι ενεργή. Ο νικητής θα πρέπει να στείλει τα στοιχεία που θα του ζητηθούν και να αποδεχτεί το Δώρο εντός των χρονικών ορίων που θα ορίζεται γραπτώς στο προσωπικό μήνυμα που θα του αποσταλεί. Αν δεν ανταποκριθεί στο χρονικό διάστημα που θα ορίζεται από το προσωπικό μήνυμα, τότε θα χάνει το δικαίωμα επί του Δώρου και θα ειδοποιούνται αντίστοιχα οι επιλαχόντες, οι οποίοι κατόπιν της ενημέρωσής τους θα πρέπει να ανταποκριθούν στο ανάλογο χρονικό διάστημα που θα καθοριστεί από το προσωπικό μήνυμα που θα λάβουν αντίστοιχα. Η ανάδειξη του νικητή θα γίνει ως αναγράφεται στην παράγραφο 6. Σε περίπτωση που ο νικητής αρνηθεί το Δώρο, αδρανήσει ή ακυρωθεί η συμμετοχή του, εντός του χρονικού ορίου που θα ορίζεται με την ανακοίνωση των νικητών, τότε το Δώρο δίνεται στον πρώτο αναπληρωματικό ο οποίος αντίστοιχα έχει συγκεκριμένο χρονικό όριο, το οποίο θα ορίζεται στην επικοινωνία μαζί του (είτε τηλεφωνική ή γραπτή), να το αποδεχτεί. Ο νικητής θα υπογράφει σε ειδικό έντυπο ότι παρέλαβε το δώρο τους αποδεχόμενος παράλληλα τους κατά περίπτωση ειδικότερους όρους χρήσης του. Ειδικότερα για την παραλαβή και χρήση του οχήματος, επισημαίνεται ότι ο νικητής οφείλει να αποδεχθεί τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις Ενοικίασης της Διοργανώτριας που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα https://www.budget.gr/rent-a-car-offers/giveaway-terms-and-conditions να διαθέτει άδεια  οδήγησης σε ισχύ και να διαθέτει στο όνομά του πιστωτική κάρτα ,τα στοιχεία της οποίας θα θέσει στη διάθεση της Διοργανώτριας για λόγους εγγύησης καλής χρήσης και την οποία οφείλει να προσκομίσει κατά την παραλαβή του οχήματος, Κατά την παραλαβή των δώρου, ο Νικητής θα επιδεικνύει την αστυνομική του ταυτότητα ή το ισχύον διαβατήριό του. Σε περίπτωση αδυναμίας του Νικητή να παραλάβει το δώρο του κατά τα ως άνω περιγραφόμενα, το δώρο δύναται να παραλάβει νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο. Η Διοργανώτρια δε θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης του νικητή που οφείλονται σε μη λήψη ή μη ανάγνωση από αυτούς, για οποιονδήποτε λόγο, του ως άνω απευθυντέου σε αυτούς μηνύματος ή της σχετικής ανακοίνωσης στο Διαδικτυακό Τόπο.

Πέραν των ως άνω αναφερόμενων Γενικών όρων και προϋποθέσεων που ισχύουν για την ενοικίαση, ισχύουν και οι κάτωθι ειδικοί όροι:

Ο διαγωνισμός αφορά αποκλειστικά και μόνο χρήση του οχήματος στο ελλαδικό χώρο.

Η έναρξη της ενοικίασης πραγματοποιείται οποιαδήποτε ημέρα έως τις 31/12/2022, με εξαίρεση την περίοδο από την 1η Ιουλίου 2022 έως και 15 Σεπτεμβρίου 2022, εφ’ όσον έχει προηγηθεί κράτηση 5 ημέρες πριν την έναρξη της ενοικίασης.Ισχύει για όλες τις κατηγορίες αυτοκινήτων με εξαίρεση τις ενοικιάσεις   Budget Max.

Τα ποσά απαλλαγής των ασφαλειών διαμορφώνονται ανάλογα με την κατηγορία του αυτοκινήτου που θα παραληφθεί.

Η ενοικίαση περιλαμβάνει: απεριόριστα χιλιόμετρα, βασική κάλυψη με ποσό ευθύνης, κάλυψη κλοπής με ποσό ευθύνης, τοπικό φόρο, φόρο ταξινόμησης αυτοκινήτων και προσαύξηση αεροδρομίου/αστικού κέντρου. Οι ενοικιάσεις υπόκεινται σε διάφορα προαιρετικά κόστη εφόσον ο ενοικιαστής το επιλέξει: π.χ. ειδικό εξοπλισμό (π.χ. GPS), δεύτερο οδηγό, νεαρό οδηγό, επιπλέον ασφάλειες, καύσιμα κτλ. Σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να καταβάλει εξ ιδίων το ποσό των προαιρετικών καλύψεων που δεν περιλαμβάνεται στο δώρο. 

Οι ενοικιάσεις υπόκεινται σε ποσά ευθύνης των καλύψεων που συμπεριλαμβάνονται στη τιμή, αλλά υπάρχουν προαιρετικές καλύψεις που δεν περιλαμβάνονται στο δώρο. Σε αυτήν την περίπτωση εάν ο νικητής επιθυμεί προαιρετικές καλύψεις θα πρέπει να καταβάλει εξ ιδίων το ποσό των προαιρετικών καλύψεων.

Ενδέχεται να υπάρχουν περιορισμοί επιστροφής αυτοκίνητου σε άλλο σταθμό από τον σταθμό παραλαβής.

Το δώρο δεν περιλαμβάνει διαχειριστικά έξοδα ατυχήματος, ζημιάς ή κλοπής.

Η ελάχιστη απαιτούμενη ηλικία του οδηγού στην Ελλάδα είναι 21 ετών και οδηγοί κάτω των 25 ετών επιβαρύνονται με ημερήσιο κόστος το οποίο δεν περιλαμβάνεται στο δώρο και θα πρέπει να καταβληθεί εξ ιδίων.

Το δώρο ισχύει κατόπιν διαθεσιμότητας του αυτοκινήτου και μπορεί να τροποποιηθεί ή να λήξει ανά πάσα στιγμή χωρίς ενημέρωση.

Το δώρο δεν ισχύει σε συνδυασμό με καμία άλλη προσφορά, εκπτωτικό κουπόνι ή έκπτωση από την Budget, καθώς και ενοικιάσεις μέσω Τρίτων.

Η προσφορά ενοικίασης αυτοκινήτου ισχύει κατόπιν διαθεσιμότητας του αυτοκινήτου.

11] Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας.

12] Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στον Δικτυακό Τόπο του Διαγωνισμού επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του Διαγωνισμού. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών. Οι συμμετέχοντες ρητά αποδέχονται ότι έχουν αποδεχθεί τους όρους εγγραφής του Instagram και συνακόλουθα παραιτούνται από κάθε σχετική αξίωσή τους έναντι της Διοργανώτριας. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει στον Διαδικτυακό Τόπο με αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή του Διαγωνισμού ή ακύρωσης κάποιων συμμετοχών λόγω μη καταχώρησης της ανάρτησής τους.

13] Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της Διοργανώτριας.

14] Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων Η OLYMPIC ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. αντιλαμβάνεται ότι η ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων είναι εξαιρετικά σημαντική και δεσμεύεται  να δείχνει  σεβασμό στην ιδιωτικότητά σας και να διασφαλίζει τα προσωπικά σας δεδομένα. Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων παρουσιάζει πως η OLYMPIC ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.  χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα, καθώς και τα μέτρα, που έχει λάβει για την προστασία και την ασφαλή διατήρηση των δεδομένων αυτών. Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αφορά τα προσωπικά δεδομένα, που συλλέγονται κατά τη διάρκεια της συμμετοχής σας στο Διαγωνισμό, συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας απονομής των δώρων του Διαγωνισμού, καθώς και στην περίπτωση που συμμετέχετε στις προωθήσεις μας ή αλληλεπιδράτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο μαζί μας, μεταξύ άλλων επικοινωνώντας μαζί μας μέσω των κοινωνικών μέσων δικτύωσης.

Ποιος επεξεργάζεται τα προσωπικά μου δεδομένα

Κάθε προσωπικό δεδομένο, που παρέχετε κατά τη συμμετοχή σας στο Διαγωνισμό, το επεξεργάζεται η OLYMPIC ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ως υπεύθυνη επεξεργασίας. Κάθε προσωπικό δεδομένο, που παρέχετε ξεχωριστά στο Instagram, ως την εταιρεία που διαχειρίζεται την ηλεκτρονική εφαρμογή Instagram, μπορεί να το επεξεργάζεται η εταιρεία Meta σύμφωνα με τις δικές της πολιτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε

Συλλέγουμε και αποθηκεύουμε προσωπικά δεδομένα ως αποτέλεσμα ή για τους σκοπούς της συμμετοχής σας στο Διαγωνισμό και της απονομής των δώρων του Διαγωνισμού. Τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε ενδέχεται να περιλαμβάνουν κατά περίπτωση:

• Το ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, διεύθυνση κατοικίας και ηλεκτρονική διεύθυνση  και τον αριθμό της αστυνομικής σας ταυτότητας ή του Διαβατηρίου ή του Διπλώματος Οδήγησης, που μας παρέχετε, προκειμένου να επιβεβαιώσουμε ότι είστε ο νικητής και να σας απονείμουμε το δώρο.

• Πληροφορίες, που συλλέγουμε σχετικά με τη συμμετοχή σας στις προσφορές και τους διαγωνισμούς μας ή τη συμμετοχή στις εκδηλώσεις μας, όπως πληροφορίες, που παρέχονται στις αιτήσεις σας, καταχωρήσεις, που έχετε κάνει εσείς ή εμείς, στους οποίους έχετε συμμετάσχει ή κερδίσει ή άλλες πληροφορίες σχετικά με τη συμμετοχή σας σε εκδηλώσεις,

• Πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των χώρων συνομιλίας μας (chatrooms), των μηνυμάτων, των σελίδων κοινωνικής δικτύωσης ή άλλων διαδραστικών φόρουμ όπως συμπεριλαμβανομένων τυχόν σχολίων, φωτογραφιών, βίντεο ή άλλων πληροφοριών, που δημοσιεύετε online.

• Η αλληλογραφία μας μαζί σας, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ανατροφοδοτήσεων, παραπόνων και σχολίων από εσάς μέσω μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

• Τεχνικές πληροφορίες συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης Πρωτοκόλλου του Διαδικτύου (IP), που χρησιμοποιείται για τη σύνδεση του υπολογιστή σας στο διαδίκτυο ή των πληροφοριών σύνδεσης, του τύπου και της έκδοσης του προγράμματος περιήγησης, της ρύθμισης ζώνης ώρας, των τύπων και των εκδόσεων του προγράμματος περιήγησης, του λειτουργικού συστήματος και της πλατφόρμας.

• Λεπτομέρειες σχετικά με κάθε συμπληρωματική ερώτηση ή απορία, που μπορεί να έχετε σχετικά με το Διαγωνισμό και την υποβάλλετε μέσω της σελίδας μας στο Instagram www.instagram.com/budget_greece/ ή στο email contact@budget.gr

Πηγές προσωπικών δεδομένων

 Τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε τα λαμβάνουμε απευθείας από εσάς ή από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό σας ή από τις αλληλεπιδράσεις σας μαζί μας, τους ιστότοπους ή τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Τι κάνουμε με τα προσωπικά σας δεδομένα

Συγκεκριμένα, χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε προκειμένου:

• Να υλοποιήσουμε προωθητικές ενέργειες και διαγωνισμούς, δηλαδή, όταν συμμετέχετε σε προωθητικές ενέργειες και διαγωνισμούς, για να επικοινωνούμε μαζί σας, να διεξάγουμε παρόμοιες προωθητικές ενέργειες και διαγωνισμούς, συμπεριλαμβανομένης της σχετικής ειδοποίησης, αν έχετε κερδίσει. Αν κερδίσετε ένα βραβείο, σύμφωνα με τον ισχύουσα ελληνική νομοθεσία, μπορούμε να διαθέσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα στους ιστοτόπους μας, στις σελίδες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και σε δελτία τύπου.  Η νομική βάση επεξεργασίας σε αυτή την περίπτωση είναι η εκτέλεση της σύμβασης (διαγωνισμός).

• Να προλαμβάνουμε, να εντοπίζουμε και να διερευνούμε περιπτώσεις απάτης, καταχρηστικότητας ή άλλων παρανόμων δραστηριοτήτων και πιθανών παραβιάσεων των Όρων του Διαγωνισμού. Μπορούμε να έχουμε πρόσβαση και να χρησιμοποιήσουμε ορισμένες πληροφορίες για την πρόληψη απάτης, όπως απαιτείται από τις εφαρμοστέες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις και βέλτιστες πρακτικές, ανά πάσα στιγμή. Εάν παρέχονται ψευδείς ή ανακριβείς πληροφορίες και εντοπιστεί ή υπάρχει υπόνοια απάτης, ενδέχεται να διαβιβαστούν λεπτομέρειες σε υπηρεσίες πρόληψης της απάτης και σε άλλους οργανισμούς και μπορεί να καταγραφούν από εμάς ή εκείνους. Η νομική βάση επεξεργασίας σε αυτή την περίπτωση είναι το έννομο συμφέρον.

• Να βελτιώσουμε και να διαχειριστούμε τους ιστοτόπους μας και να διασφαλίσουμε ότι το περιεχόμενο είναι σχετικό και να αναλύουμε την απόδοση του Διαγωνισμού. Για να , για να βελτιώσουμε τους ιστοτόπους μας και να εξασφαλίσουμε ότι το περιεχόμενο παρουσιάζεται με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο για εσάς και τον υπολογιστή σας, για να διαχειριστούμε τους ιστοτόπους μας και για εσωτερικές λειτουργίες, συμπεριλαμβανομένης της αντιμετώπισης προβλημάτων, της ανάλυσης δεδομένων συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης δεδομένων κίνησης, ελέγχων και έρευνας, στατιστικών και ερευνών, για να σας επιτρέψουμε να συμμετέχετε/εγγραφείτε στα διαδραστικά χαρακτηριστικά της υπηρεσίας μας, για να διατηρήσουμε τους ιστοτόπους μας ασφαλείς ως μέρος των προσπαθειών μας, για να διασφαλίσουμε ότι το περιεχόμενο από τους ιστοτόπους μας παρουσιάζεται με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο για εσάς και τη συσκευή σας, το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει τη μετάδοση των δεδομένων σας σε επιχειρηματικούς συνεργάτες, παρόχους υπηρεσιών και αναλυτικές υπηρεσίες και σε παρόχους μηχανών αναζήτησης. Η νομική βάση επεξεργασίας σε αυτή την περίπτωση είναι το έννομο συμφέρον.

• Να ασκούμε τα νόμιμα δικαιώματά μας και να τηρούμε κάθε νόμιμη υποχρέωση την οποία έχουμε, όπως για παράδειγμα, να απαντούμε σε ερωτήματα δημοσίων και διοικητικών αρχών συμπεριλαμβανομένων των δικαστηρίων, αστυνομικών αρχών, ρυθμιστικών αρχών, οι οποίες ενδεχομένως έχουν εκ του νόμου δυνατότητα να έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα. Η νομική βάση επεξεργασίας σε αυτή την περίπτωση είναι η έννομη υποχρέωση ή το έννομο συμφέρον.

Σε περίπτωση ερωτήσεων αναφορικά με τις νομικές βάσεις, στις οποίες βασιζόμαστε, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία που αναφέρονται στην ενότητα «Επικοινωνία» παρακάτω.

Δημοσίευση των πληροφοριών σας

Η OLYMPIC ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. θα χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες της εταιρείας BBDO, η οποία θα διεξάγει το Διαγωνισμό για λογαριασμό της («Εκτελούσα την Επεξεργασία »), Έχουμε εξασφαλίσει  ότι η Εκτελούσα την Επεξεργασία  έχει δεσμευτεί συμβατικά  μαζί μας σχετικά με την  επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, που θα μοιραστούμε μαζί της  και θα είναι σύμφωνη με   τις οδηγίες μας, την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και όλους τους εφαρμοστέους νόμους περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Αν ζητηθεί νομίμως, μπορούμε να κοινοποιήσουμε προσωπικά δεδομένα σε αστυνομικές αρχές και/ ή τρίτους σε σχέση με ερωτήματα παροχής πληροφοριών προς διερεύνηση εγκλημάτων ή παράνομων δραστηριοτήτων. Μπορούμε, επίσης, να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε οποιοδήποτε μέλος της ομάδας μας, δηλαδή, στις θυγατρικές μας, στην ελέγχουσα μητρική εταιρεία και στις θυγατρικές της, οι οποίες μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν σε σχέση με οποιονδήποτε από τους προαναφερθέντες σκοπούς. Επίσης, ενδέχεται να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με τρίτους παρόχους υπηρεσιών (όπως πάροχοι μάρκετινγκ, πληροφορικής ή διοικητικές υπηρεσίες), που θα μπορούν να το επεξεργαστούν για λογαριασμό μας για οποιονδήποτε από τους προαναφερθέντες σκοπούς. Όλοι οι ως άνω γνωρίζουν το νομικό πλαίσιο προστασίας προσωπικών δεδομένων και έχουν δεσμευθεί συμβατικά να το τηρούν και να επεξεργάζονται τα δεδομένα μόνο στα πλαίσια των εγγράφων οδηγιών μας.

Για πόσο καιρό αποθηκεύονται τα προσωπικά σας δεδομένα;

Τα προσωπικά δεδομένα, που επεξεργαζόμαστε στα πλαίσια του παρόντος διαγωνισμού,  θα διατηρούνται μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο, ώστε να σας ολοκληρωθεί ο τελευταίος ή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό, που ορίζεται στην ενότητα με τον τίτλο «Τι κάνουμε με τα προσωπικά σας δεδομένα» παραπάνω.

Για παράδειγμα, μπορούμε να διατηρήσουμε ορισμένες λεπτομέρειες συναλλαγής και αλληλογραφίας έως ότου λήξει η προθεσμία για τις αξιώσεις, που απορρέουν από τη συναλλαγή ή να συμμορφωθούμε με κανονιστικές απαιτήσεις σχετικά με τη διατήρηση τέτοιων δεδομένων.

Διαβιβάσεις εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου («ΕΟΧ»)

Τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να διαβιβαστούν εκτός του ΕΟΧ ή μπορεί να υπάρχει πρόσβαση σε αυτά εκτός του ΕΟΧ για τους σκοπούς του Διαγωνισμού. Σε περίπτωση που διαβιβάσουμε δεδομένα προς (ή επιτρέψουμε την πρόσβαση σε δεδομένα) από χώρες εκτός ΕΟΧ, θα διασφαλίσουμε ότι τα δικαιώματα και οι ελευθερίες σας σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων θα προστατευτούν καταλλήλως και δεόντως. Στο μέτρο που αποτελεί υποχρέωσή μας, θα διασφαλίσουμε ότι όλες οι διαβιβάσεις προσωπικών δεδομένων εκτός ΕΟΧ θα γίνονται με έγκυρη νόμιμη βάση. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει, για παράδειγμα, συμβατικές ρήτρες εγκεκριμένες από την Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή δεσμευτικούς εταιρικούς κανόνες, που επιτρέπονται από τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις.

Τι κάνουμε για την προστασία προσωπικών δεδομένων;

Λαμβάνουμε  όλα τα απαραίτητα μέτρα, για να διασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα υπόκεινται σε επεξεργασία με ασφάλεια και σύμφωνα με αυτήν την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Όλες οι πληροφορίες, που μας παρέχετε αποθηκεύονται στους ασφαλείς διακομιστές μας. Δυστυχώς, η μετάδοση πληροφοριών μέσω του διαδικτύου δεν είναι απολύτως ασφαλής. Παρόλο, που θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό, για να προστατέψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων, που μεταδίδονται στις ιστοσελίδες μας - οποιαδήποτε διαβίβαση γίνεται με δική σας ευθύνη. Μόλις λάβουμε τις πληροφορίες σας, θα χρησιμοποιήσουμε αυστηρές διαδικασίες και χαρακτηριστικά ασφαλείας, για να προσπαθήσουμε να αποτρέψουμε οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

Τι συμβαίνει με τους συνδέσμους προς άλλες ιστοσελίδες

Οι ιστοσελίδες μας και οι σελίδες από οπαδούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media fan pages) ενδέχεται κατά καιρούς να περιέχουν συνδέσμους προς και από τους διαδικτυακούς τόπους των συνεργατών μας, των θυγατρικών μας και άλλων τρίτων μερών. Αν ακολουθήσετε έναν σύνδεσμο σε οποιονδήποτε από αυτούς τους ιστότοπους, λάβετε υπόψη ότι αυτοί οι ιστότοποι έχουν τις δικές τους πολιτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων και ότι δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη ή υποχρέωση για αυτές τις πολιτικές. Ελέγξτε αυτές τις πολιτικές, πριν υποβάλλετε οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα σε αυτούς τους ιστότοπους.

Τα δικαιώματά σας και η επικοινωνία μαζί μας

Τα δικαιώματά σας

Ως υποκείμενα των προσωπικών δεδομένων,  έχετε, υπό προϋποθέσεις, το δικαίωμα να μας ζητήσετε:

• την παροχή περισσότερων λεπτομερειών σχετικά με τον τρόπο χρήσης και επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων,

• την παροχή ενός αντιγράφου των προσωπικών δεδομένων, που διατηρούμε για εσάς,

• τη διόρθωση τυχόν ανακριβειών στα προσωπικά δεδομένα και τη συμπλήρωση τυχόν ελλιπών προσωπικών δεδομένων, που επεξεργαζόμαστε σχετικά με εσάς,

• τη διαγραφή προσωπικών δεδομένων, που δεν έχουμε πλέον λόγο να επεξεργαστούμε, και

• τον περιορισμό του τρόπου, με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, ενώ εξετάζουμε μια ερώτηση, που έχετε θέσει.

Επιπλέον, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, έχετε το δικαίωμα:

• όταν η επεξεργασία βασίζεται στη συναίνεση, να αποσύρετε τη συναίνεση.

• να μας ζητήσετε να διαβιβάσουμε τα προσωπικά δεδομένα, που μας δώσατε και που εξακολουθούμε να διατηρούμε για εσάς, σε ένα τρίτο μέρος ηλεκτρονικά,

• να αντιταχθείτε σε οποιαδήποτε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, που επεξεργαζόμαστε για λόγους «εννόμων συμφερόντων» ή «δημόσιων συμφερόντων», εκτός αν οι λόγοι μας για την υποκείμενη επεξεργασία υπερβαίνουν τα συμφέροντα, τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας, και

• να αντιταχθείτε στο άμεσο μάρκετινγκ (συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε κατάρτισης προφίλ για τέτοιους σκοπούς) ανά πάσα στιγμή.

Αυτά τα δικαιώματα υπόκεινται σε ορισμένες εξαιρέσεις για την προστασία του δημόσιου συμφέροντος (π.χ. πρόληψη ή διαπίστωση εγκληματικών πράξεων) και των συμφερόντων μας (π.χ. διατήρηση νομικού προνομίου) και ενδέχεται να μην είναι όλα διαθέσιμα στη χώρα, στην οποία βρίσκεστε.

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας επικοινωνώντας μαζί μας στο contact@budget.gr .

Έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Επικοινωνία

Οι ερωτήσεις και τα σχόλια είναι ευπρόσδεκτα και θα πρέπει να απευθύνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: contact@budget.gr

Μπορείτε, επίσης, να επικοινωνήσετε μαζί μας στα ακόλουθα στοιχεία:

OLYMPIC ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε., Βασιλέως Γεωργίου 50Α, Χαλάνδρι, 15233, Ελλάδα 

Τηλ. (+30) 213 0213 120

15] Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία:

Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με τον Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη και αυτόματη αποδοχή όλων των ανωτέρω όρων και προϋποθέσεων και των όρων εγγραφής και χρήσης του Instagram. Ο Διαγωνισμός δεν χορηγείται, δεν υποστηρίζεται και δεν διεξάγεται από το Instagram, ούτε συνδέεται μαζί του με οποιονδήποτε τρόπο, ως εκ τούτου το Instagram δεν φέρει καμία ευθύνη για οιαδήποτε απαίτηση ή αξίωση συμμετέχοντα ή οποιουδήποτε τρίτου προκύψει από τον παρόντα Διαγωνισμό ή σε σχέση με αυτόν.