ΠΟΛΙΤΙΚΗ COVID SHIELD

Η Διοίκηση της Avis Budget, θέλοντας να συνδυάσει την ομαλή ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της επιχείρησης σε συνδυασμό με τη συνεχή φροντίδα για προστασία της δημόσιας υγείας έναντι του ιού Sars-CoV-2 έχει αναπτύξει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης «Covid Shield» με Πεδίο Εφαρμογής: 

 • Rent A Car: Βραχυχρόνια Μίσθωση αυτοκινήτου από 1 ημέρα έως 1 χρόνο
 • Leasing: Μακροχρόνια Μίσθωση αυτοκινήτων, που απευθύνεται σε εταιρίες ανεξάρτητα νομικής μορφής αλλά και σε ιδιώτες
 • Γκαράζ: Παροχή υπηρεσιών συντήρησης ή επισκευής σε οχήματα του στόλου της

 

Στο πλαίσιο της εφαρμογής του ως άνω συστήματος διαχείρισης η Διοίκηση της Avis Budget δεσμεύεται:

 • Για την εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης «Covid Shield» στο σύνολο των δραστηριοτήτων και εγκαταστάσεών της 
 • Να συμμορφώνεται με τις εφαρμοστέες νομικές και άλλες απαιτήσεις στις οποίες εμπίπτουν οι δραστηριότητές της επιχείρησης και σχετίζονται με την προστασία της δημόσιας υγείας από τον ιό Sars-CoV-2.
 • Να αξιολογεί τις μεθόδους ανάπτυξης και διεκπεραίωσης των δραστηριοτήτων της με στόχο τη μείωση ή/και την εξάλειψη της πιθανότητας μετάδοσης του ιού κατά την εκτέλεση των δραστηριοτήτων της. 
 • Να βελτιώνει συνεχώς τους υφιστάμενους μηχανισμούς και διεργασίες εμπλουτίζοντάς τις με νέες, σύγχρονες, εκμεταλλευόμενη την τεχνογνωσία της και την εκάστοτε εφαρμοστέα νομοθεσία, με σκοπό πάντα την προστασία της δημόσιας υγείας έναντι του Sars-CoV-2. 
 • Να παρέχει αδιαλείπτως την απαιτούμενη υποδομή, ανθρώπινους και υλικοτεχνικούς πόρους που απαιτούνται προκειμένου η λειτουργία της Avis Budget να γίνεται υπό ασφαλείς συνθήκες για τους πελάτες, το προσωπικό και τους συνεργάτες του και πάντα σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εκάστοτε σχετική νομοθεσία για την προστασία της δημόσιας υγείας έναντι του ιού Sars-CoV-2.
 • Να μεριμνά ώστε ο κάθε εργαζόμενος και συνεργάτης  να συνειδητοποιεί τον σημαντικό ρόλο που η δική του εργασία  και τρόπος συμπεριφοράς έχει για την προάσπιση της δημόσιας υγείας, έναντι του Sars-CoV-2 και να συμμορφώνεται με την παρούσα πολιτική και το εφαρμοζόμενο σύστημα «Covid Shield».

 

Με βάση τις δεσμεύσεις αυτές, η Διοίκηση της Avis Budget στοχεύει στην: 

 • Ενημέρωση όλων των φορέων και συνεργατών, για τις δράσεις της Avis Budget σχετικά με την προστασία της δημόσιας υγείας έναντι του Sars-CoV-2 και παρότρυνση για τη συμμόρφωση και συμμετοχή τους σ΄ αυτές.
 • Εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση του προσωπικού της Avis Budget με σκοπό την εκτέλεση των εργασιών του με πλήρη συμμόρφωση στους κανόνες που τηρεί η Avis Budget για την προστασία της δημόσιας υγείας από τον ιό Sars-CoV-2. 
 • Ενημέρωση των πελατών για τις δράσεις της Avis Budget σχετικά με την προστασία της δημόσιας υγείας έναντι του Sars-CoV-2 και παρότρυνση για τη συμμόρφωση και συμμετοχή τους σ΄ αυτές. 

 

Για την παρακολούθηση της ορθής εφαρμογής του συστήματος διαχείρισης «Covid Shield» η Διοίκηση έχει θέσει και παρακολουθεί σε τακτικά χρονικά διαστήματα τους παρακάτω Δείκτες:

 • Αριθμός εκπαιδεύσεων/ δράσεων ευαισθητοποίησης.
 • Αριθμός παραπόνων πελατών.
 • Αριθμός προβλημάτων με εξωτερικούς παρόχους (προμηθευτές προϊόντων/ υπηρεσιών).
 • Αριθμός Μη Συμμορφώσεων από εσωτερικές και εξωτερικές επιθεωρήσεις.

Η παρούσα πολιτική εφαρμόζεται για το σύνολο των δραστηριοτήτων/ εργασιών που λαμβάνουν χώρα εντός των εγκαταστάσεων της Avis Budget, για το σύνολο των ενδιαφερόμενων μερών που σχετίζονται ή/και επηρεάζονται από τη λειτουργία της επιχείρησης και τους οργανισμούς που εν δυνάμει χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις της Avis Budget. Η πολιτική εφαρμόζεται χωρίς διακοπή καθ’ όλο το ωράριο και διάστημα λειτουργίας της Avis Budget. Επίσης, ανασκοπείται σε τακτά χρονικά διαστήματα, από τη Διοίκηση, ώστε να συμμορφώνεται με τις τρέχουσες εξελίξεις και να είναι πάντα ενήμερη σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές, που διατίθενται από τις αρμόδιες αρχές.


Η Πολιτική Covid Shield είναι διαθέσιμη στο σύνολο των ενδιαφερόμενων μερών που αφορούν στη λειτουργία της Avis Budget κατόπιν σχετικής αίτησης και μέσω της ιστοσελίδας της επιχείρησης.